موتور آسانسور ساسی 7/3s38 کیلووات تک سرعته 1 متر

sassi s38 7.3 kw 1 m.s 3vf (6.10.560)

موتور آسانسور ساسی 7/3s38 کیلووات تک سرعته 1 متر فلکه 56

قیمت فروش موتور ساسی 7/3s38s کیلو وات تک سرعته 1 متر یاتاقاندار فلکه 45: استعلانم

قیمت فروش موتور ساسی 7/3s38s کیلو وات تک سرعته 1 متر یاتاقاتدار فلکه 56: استعلام

قیمت فروش موتور ساسی 7/3s38 کیلو وات تک سرعته 1 متر بدون یاتاقان فلکه 56: استعلام