فلکه اصلی موتور آسانسور آکیش

قیمت فروش فلکه موتور آسانسور آکیش حلقه ای 4 شیار 52: 60000000 ریال

قیمت فروش فلکه موتور آسانسور آکیش حلقه ای 4 شیار 52 ضد سایش: 70000000 ریال